Skip to main content

Klachtenregeling

Natuurlijk wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan kunt u de klachtenregeling van het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)volgen. 

Welke stappen kunt u nemen bij een klacht?

  1. Geef uw klacht eerst mondeling of schriftelijk aan mij door. Dan probeer ik deze samen met u in een persoonlijk gesprek op te lossen. Vinden we in dit gesprek geen oplossing waar we allebei tevreden over zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze weg kan wel veel langer duren.

  2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij/zij is verbonden aan het NIBIG en kiest geen partij, noch voor u als cliënt, noch voor mij als therapeut. De klachtenfunctionaris probeert uw klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de klachtenfunctionaris, u en ik samen naar een oplossing zoeken.

  3. Bent u ontevreden met de onder punt 2 geboden oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie van het NIBIG. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Voor u een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

    De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en is neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze uitspraak is bindend en als cliënt heeft u de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dit betekent dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen.

    Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NIBIG. Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).